ទីដ្ឋភាពទូទៅ

សមាគមសហករណ៍កម្ពុជា (CAC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ នៅពេលដែលសហករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជនបទចំនួនប្រាំបានដឹងពី តម្រូវការសម្រាប់អង្គការកណ្តាល (ហៅសហព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ)ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិ, ការបណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្របច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រឹះ នៃសហប្រតិបត្តិការ។
កម្មសិទ្ធិ និង គ្រប់គ្រងដោយសមាជិករបស់ខ្លួន CAC មិនរកប្រាក់ចំណេញ និង មិនមែនអង្គការសប្បុរសជនមួយ ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សហប្រតិបត្តិករជនបទ, អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា គណនីសន្សំ និង កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ កសិករ និងប្រជាជនក្រីក្រនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាញឹកញាប់មិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មានការកំណត់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនគេ។
CAC ធ្វើការជាមួយសហប្រតិបត្តិក្នុងស្រុកដើម្បី ជួយអ្នកភូមិបង្កើតអាជីវកម្មកសិកម្ម និង សហគ្រាសខ្នាតតូច ដូចជា ការកែច្នៃស្ករត្នោត ឬ ផលិកម្មសេរ៉ាមិច។ យើងបង្រៀនជំនាញមូលដ្ឋានគ្រឹះអាជីវកម្ម និង ជួយអ្នកភូមិស្វែងរក និងដំណើរការទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលរបស់ពួកគេ។ យើងមានបំណងជួយដល់ជនក្រីក្រដើម្បីបង្កើតអាជីរកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលនឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគេ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
យើងបានតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជំនួយ បង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជនក្រីក្រ គឺមានយន្តការសម្រាប់ការរួមចំណែកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប ដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

របាយការណ៍

កន្លែងយើងធ្វើការ

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

CAC ជាសហព័ន្ធសហប្រតិបត្តិ, ម្ចាស់ / រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកដូច្នេះថា:
សហប្រតិបត្តិការ អាចផ្ដល់នូវអាជីវកម្មដែលមានគុណភាព និង សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។
សមាជិកសហការីធ្វើការរួមគ្នាលើអាជីវកម្មកសិកម្ម និង សហគ្រាសខ្នាតតូច ដើម្បីឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ពួកគេ។
សមាជិកសហករណ៍អាចកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម និងដំណើរការទីផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

បេសកម្មរបស់យើង

បេសកម្មរបស់ CAC គឺកំពុងធ្វើការជាមួយ សហប្រតិបត្តិករជនបទ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគាំទ្របច្ចេកទេសនៅក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយចីរភាពមួយ។

គោលដៅរបស់យើង

លើកកម្ពស់សមត្ថភាព នៃសហប្រតិបត្តិការ ដូចនេះពួកគេអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបាន និងមាននិរន្តរភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

គោលបំណងរបស់យើង

ពង្រឹងសមត្ថភាពសហប្រតិបត្តិការ លើការអភិវឌ្ឍ និងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីក្លាយទៅជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសុខភាពល្អ និង មាននិរន្តរភាពដូចនេះ ប្រជាជនក្រីក្រប្រើប្រាស់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហប្រតិបត្តិករ ដោយការតម្រង់ទិសក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសហគ្រាសខ្នាតតូច។
ជួយដល់សហប្រតិបត្តិករ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និង ការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម និង អាជីវកម្ម។
បណ្តាញ ឬ សហព័ន្ធ ជាមួយនឹងសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជនបទគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជន និងម្ចាស់ជំនួយ បង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតាមជនបទគឺមានយន្តការសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

ដៃគួ និង សមាគម

CAC ចាប់ដៃគួជាមួយអង្កការមកពីទូទាំងពិភពលោក។ យើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយៈ

DGRV គឺជាសមាគមកំពូល និង សវនកម្ម នៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាឡឺម៉ង់
dgrv.de

CAC ជាសមាជិក នៃសមាគមសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន

Website

អភិបាលកិច្ច

CAC មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំង គោលនយោបាយ និតិក្រម និង របាយការណ៍ការសកម្មភាព។

សមាជិក

សហប្រតិបតិ្តករកសិករច្រើនជាង ៣០, សហជីពឥណទានភូមិ គឺជាផ្នែកមួយនៃ CAC ((ទាញយកតារាងសមាជិក)

វីជ្ជាជីវៈ

ចង់បានអាជីពជាបញ្ហាប្រឈមមួយ ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងការកសាងសមត្ថភាពកសិកម្ម?
មុខដំណែងជាមួយសមាគមសហប្រត្តិបត្តិករកម្ពុជា (CAC) ត្រូវបានផ្សាយនៅលើ
bongthom.com